REGULAMIN GALERII OPALENICKIEJ FOTOGRAFII

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Galeria Opalenickiej Fotografii, dalej zwana „GOF” jest stroną internetową prowadzoną w ramach portalu internetowego, który zarządzany jest przez Centrum Kultury i Bibliotekę im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.
 2. Celem Galerii opalenickiej fotografii jest zbieranie, katalogowanie oraz upowszechnianie zdjęć ukazujących historię, jak i czasy obecne Gminy Opalenica.
 3. Zdjęcia publikowane na stronie pochodzą ze zbiorów Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy oraz z prywatnych zbiorów osób fizycznych.
 4. Funkcjonowanie strony oparte jest na działaniach niekomercyjnych i wpisuje się w cele statutowe Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

 

II ZASADY PRZEKAZYWANIA ZDJĘĆ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

 1. Przekazywanie zdjęć administratorom strony Galeria Opalenickiej Fotografii jest całkowicie dobrowolne.
 2. Archiwalne fotografie z życia Gminy Opalenica przekazywane z prywatnych zbiorów przez osoby fizyczne stanowią integralny element funkcjonowania Galerii Opalenickiej Fotografii.
 3. Zdjęcia można dostarczyć administratorom strony:
  a) osobiście, poprzez dostarczenie oryginalnych zdjęć do Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy. Przekazane zdjęcia zostaną zeskanowane w CKiB w Opalenicy, zaś oryginały niezwłocznie oddane właścicielowi;
  b) za pomocą zakładki na stronie Galerii Opalenickiej Fotografii, poprzez którą można przesłać zdjęcia w wersji cyfrowej lub skany archiwalnych zdjęć.
 4. Przekazując administratorowi strony zdjęcia, właściciel poświadcza, że:
  a) nie rości ani też nie będzie rościł praw do jakiegokolwiek wynagrodzenia za udostępnienie administratorowi strony zdjęć z prywatnej kolekcji;
  b) jest autorem zdjęcia, zaś w przypadku trudności ze wskazaniem autora, poświadcza, że jest jedynym właścicielem zdjęcia;
  c) zapoznał się z Regulaminem Galerii Opalenickiej Fotografii i przyjmuje do wiadomości wszystkie punkty w nim zawarte.

 

III ZASADY PUBLIKOWANIA ZDJĘĆ NA STRONIE GALERIA OPALENICKIEJ FOTOGRAFII

 

 1. Obowiązkiem administratora strony Galeria Opalenickiej Fotografii będzie opisanie nadesłanych zdjęć, podanie autora zdjęcia a, (w przypadku, gdy nie da się ustalić nazwiska autora) jego właściciela, oświadczenie nadawcy zdjęcia o możliwości ustalenia nazwiska autora o prawie nadawcy do dysponowania zdjęciem oraz o przyjęciu odpowiedzialności za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich.
 2. Zdjęcia zostaną również skatalogowane i oznaczone stosownymi tagami, a także dopasowane do odpowiedniej kategorii;
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanych materiałów bez podawania przyczyny;
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych materiałów na portalach społecznościowych oraz w prasie regionalnej.

 

IV POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Aktualny regulamin Galerii Opalenickiej Fotografii znajduje się zawsze na stronie gof.opalenica.pl/regulamin.